Tổ tự nhiên

Tổ tự nhiên

  Tổ Tự nhiên  là một tổ bộ môn được ra đời từ những năm đầu trường PT DTNT Đức Trọng được hình thành. Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và…